Уеб порталът bg-gora.com е независим проект. Обхваща необходимата информация, която се отнася до сферата на горското стопанство в България. Дава достъп до необходима литература и документация и улеснява връзките с отделните сегменти в сектора. Друга приоритетна за нас функция на уебсайта е предоставяне на достатъчно количество изчерпателна информация, насочена към физически лица, собственици или наследници на горски имоти. Информация по отношение стопанисване и защита.